สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับมือองค์กรของรัฐก้าวสู่ดิจิทัล

เผยแพร่:
  โดย: ผู้จัดการออนไลน์สดช. จัดหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมพร้อมรับมือหน่วยงานรัฐทรานฟอร์เมชันสู่ดิจิทัล ด้าน “พุทธิพงษ์” ชี้ องค์กรจะไปสู่ดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหาร ยันประชาชนมีความพร้อมในการใชับริการดิจิทัลแล้ว ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งปรับตัวสร้างบริการดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันรวมถึงการทำบิ๊ก ดาต้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการให้บริการประชาชนตรงจุด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (GCIO) หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารเพื่อ Transform องค์กรสู่ Digital เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการของภาครัฐ สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ‪2561 – 2580‬  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.พร้อมด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาอบรมหลักสูตรวันที่ ‪7 ส.ค. – 18 พ.ย. 2563‬ ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9

นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนพร้อมกับส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มุ่งไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์พร้อมกัน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของรัฐให้ทันสมัยรวดเร็ว ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ

blank

ดังนั้นบทบาทการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นภารกิจความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ Government Chief Information Officer (GCIO) อีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายแพลตฟอร์มเพราะการให้บริการภาครัฐต่อจากนี้จะเปลี่ยนไป

ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้มากขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ประชาชนจะได้รับบริการจากภาครัฐที่สะดวก ใช้บัตรประชาชนใบเดียวดำเนินการแบบ One-Stop Service พร้อมนำข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงอยากฝากให้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

“การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลไม่ใช่แค่เปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนกระบวนความคิด เข้าใจระบบ พร้อมเปลี่ยนแปลงและเข้าใจปัญหา และต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและอยากเปลี่ยนแปลง เมื่อทุกคนในองค์กรพร้อมแล้วจึงค่อยทำการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันคนไทยใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมใช้บริการทางดิจิทัล ถ้าหน่วยงานรัฐไม่พร้อมและยังมีข้อจำกัดจะให้บริการประชาชนไม่ได้”

นางวรรณพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สดช.ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (CIO) และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการพัฒนา บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดเครือข่าย และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อม รับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดี