มิตรเจริญวัสดุก่อสร้าง – อุดรธานี

มิตรเจริญวัสดุก่อสร้าง – อุดรธานีเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นายสวัสดิ์ เจริญพานิช
ประเภทธุรกิจ : เอสเอ็มอี
ที่ตั้ง : 329/1 ม.4 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : T. 042-223905
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง มิตรเจริญวัสดุก่อสร้าง – อุดรธานี
บทความก่อนหน้าป.เจริญพานิช – สุรินทร์
บทความถัดไปเย็นจิตร – ร้อยเอ็ด
ความรักชาติ หมายถึง มีความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย มีความผูกพันหวงแหนในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอนคือ ผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภูมิของชาติ