กลุ่มทำข้าวตังหมูหยอง – ฉะเชิงเทรา

0
0

กลุ่มทำข้าวตังหมูหยอง – ฉะเชิงเทราโอทอป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ : นางใกล้รุ่ง กวยสกุนีย์
ประเภทธุรกิจ : โอทอป
ที่ตั้ง : 40 ม.7 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : T. 038-518094
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

 

แผนที่เดินทางไปยัง กลุ่มทำข้าวตังหมูหยอง – ฉะเชิงเทรา
บทความก่อนหน้าชารีการเกษตร – อุดรธานี
บทความถัดไปสยาม คอมบายน์ – ชัยนาท
ความรักชาติ หมายถึง มีความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย มีความผูกพันหวงแหนในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอนคือ ผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภูมิของชาติ